ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
A.Д. БИЈЕЉИНА
Електронска размјена података БиХ
ЕDIEE
Важно обавјештење за купце електричне енергије
×
Важно обавјештење за купце електричне енергије
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Записник са ванредне Скупштине, која је по реду шездесетпета сједница Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, одржане дана 28.07.2022. године (четвртак), са почетком у 11,00 часова, у просторијама Предузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97.

       Оглас о сазивању ванредне Скупштине акционара МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње-ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина објављен је дана 9. јула 2022. године у два дневна листа, и то: ”Глас Српске” и “Независне новине”, за дан 28. јул 2022. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97., а поновљене за дан 29. јул 2022. године у 11,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

 

         Према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука - књига акционара са стањем на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара тј. 18.07.2022. године, емитент МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина, чије акције су уврштене на службено берзанско тржиште бањалучке берзе од 10.09.2007. године, има укупно 2191 акционара, са укупним бројем акција са правом гласа: 38486953 и укупном вриједношћу основног капитала 38.486.953,00 КМ.

 

         Скупштина је почела са радом у 11,00 часова.

        

         Скупштини присуствују следећи акционари:

 

 1. Саша Стевановић представник ПРЕФ-а а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 3.954.745 или 10,2755 %укупног броја акција са правом гласа, пуномоћ број:УП-28-2/22 од 15.07.2022. године
 2. 2. Ђоко Трифковић, са укупним бројем акција 854 или 0.002219 % укупног броја акција са правом гласа
 3. 3. Горан Лазаревић, са укупним бројем акција 1 или 0,000003 % укупног броја акција са правом гласа

 

         Писмено су гласали:     

 1. Сузана Гашић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-558/21 од 25.02.2021. године и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција на основу Рјешења Владе РС број:04/1-012-2-557/21 од 25.02.2021. године,

 

 1. 2. Menagement Solutions- ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 183 322,
 2. Menagement Solutions - ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854,
 3. Menagement Solutions - ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560,

 

Поред наведених акционара, Скупштини присуствују:

 

- Представници Предузећа:

- Обрен Марковић, извршни директор за послове подршке

- Стеван Сандић, извршни директор за мјерење и односе са корисницима

- мр Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове

- Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора,

- Саша Томић, руководилац службе за план, анализу и контролинг

 

         Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, отвара сједницу и позива Комисију за гласање да поднесе предходни усмени извјештај о присутности акционара на Скупштини.

        

         Члан Комисије Маријана Обреновић, саопштава да су на данашњој сједници лично присутни акционари са укупно 3 955 600 акција или 10,2777% укупног броја акција, с тим да су писмено гласање доставили:

 

 1. Сузана Гашић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње са укупним бројем акција 25.017.520 или 65,0026 % и Фонда за реституцију са укупним бројем акција 1.924.348 акција или 5,000 %, 2. ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука,са укупним бројем акција 183 322 или 0,4763 %, 3. ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 4 854 или 0,0126 %, 4. ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука са укупним бројем акција 47 560 или 0,1235 %,

 

         Акционари који су писмено гласали имају 27 177 604 акција или 70.6151 % укупних броја акција, тако да је укупан број акција на данашњој сједници 31 133 204 или 80,89 % гласова у односу на укупан број акција, те да постоји кворум за сједницу, јер се у складу са одредбама члана 283. Закона о привредним друштвима у кворум рачунају и гласови акционара који су гласали писменим путем, па Скупштина може пуноправно расправљати и одлучивати.

 

 

 

Тачка 1.

Избор предсједника Скупштине акционара

        

         Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора, који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, предлаже да се за предсједника ванредне Скупштине именује мр Милош Митровић.

 

Других приједлога за избор предсједника Скупштине није било.

     

Наведени приједлог се ставља на гласање.

 

Приступа се гласању.

 

         Миле Јовановић, предсједник Надзорног одбора који предсједава сједницом до избора предсједника Скупштине, на основу усменог извјештаја Комисије за гласање, констатује се да су резултати гласања следећи:

 

      ЗА: 31 133 204        ПРОТИВ: Нико             УЗДРЖАН: Нико

 

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и акционара који су писмено гласали, једногласно доноси:

 

         О д л у к у  број: 8879/22 - СА/LXV- 1.

 

За предсједника ванредне шездесетпете сједнице Скупштине акционара бира се мр Милош Митровић, руководилац одјељења за правне послове.

 

         Мр Милош Митровић, предсједник Скупштине поздравља присутне и преузима даље вођење сједнице.

 

 

 

Тачка 2.

Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника   

 

         Предсједник Скупштине акционара именује:

 

- Комисију за гласање у саставу: Маријана Обреновић, Љиљана Тодоровић и

 Далибор Радић  

- за записничара Снежану Мулину, радницу предузећа.

- за овјериваче записника: Ђоку Трифковића из Бијељине и Горана Лазаревића из 

 Бијељине.

 

 

 

Тачка 3.

Разматрање и усвајање предложеног дневног реда

 

         Предсједник Скупштине акционара даје на разматрање и усвајање дневни ред предложен од стране Надзорног одбора наведен у Одлуци о сазивању сједнице Скупштине акционара број: 8733/2022 - НО/XXI-11.1. од 08.07.2022. године.

        

         Како није било примједби нити приједлога, предсједник Скупштине ставља на гласање предложени дневни ред.

 

Приступа се гласању:

 

         На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине  констатује се да су резултати гласања следећи:

 

        ЗА: 31 133 204       ПРОТИВ: Нико               УЗДРЖАН: Нико

 

односно да Скупштина акционара, на основу гласова присутних акционара и писменог гласања, једногласно усваја предложени :

 

                            

                          Д н е в н и  р е д :

 

 

 1. Избор предсједника Скупштине акционара
 2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
 3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
 4. Разматрање и усвајање Записника са 64. ванредне сједнице Скупштине акционара од 17.03.2022. године
 5. Разматрање и усвајање Плана пословања MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње

   -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину

 1. Разматрање и усвајање Плана пословања MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње

   -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2022. -2024. године

 

 

      Након тога приступило се раду по усвојеном дневном реду.

 

 

 

Тачка 4.

Разматрање и усвајање Записника са 64. ванредне сједнице Скупштине акционара од 17.03.2022. године

 

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 17.03.2022. године.

 

         Примједби на достављени текст није било.

 

         Предсједник Скупштине ставља на гласање Записник са ванредне сједнице Скупштине акционара од 17.03.2022. године.

 

Приступа се гласању.

 

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине  констатује да су резултати гласања следећи:

 

      ЗА: 30.897.468         ПРОТИВ: Нико             УЗДРЖАН: 235 736

 

односно да су ОАИФ “Борс Инвест Фонд” а.д. Бања Лука, ОАИФ “Профит плус” а.д. Бања Лука, ОМИФ “ВБ Фонд” а.д. Бања Лука, уздржани остали гласају "за" и да Скупштина акционара већином гласова доноси:

 

         О д л у к у број: 8879/22 - СА/LXV - 4. о усвајању Записника са ванредне шездесетчетврте сједнице Скупштине акционара ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина од 17.03.2022. године. 

 

 

 

Тачка 5.

Разматрање и усвајање Плана пословања MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње 

-ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину

 

Саша Томић, руководилац службе за план, анализу и контролинг, извјестилац по овој тачки дневног реда изнио је основне планске величине, наводећи да су пројектоване величине уграђене у Консолидовани План пословања МХ "ЕРС за 2022. годину. Напомиње да смо још у новембру прошле године утврдили основне планске величине, али је таква процедура да се овај План усваја тек након усвајања Консолидованог Плана.

 

Предсједник Скупштине акционара ставља на расправу План пословања MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње  - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину.

 

Министарка г-ђа Сузана Гашић, представник МХ “ЕРС” - Матично предузеће а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС у Скупштини акционара Предузећа у свом писаном гласању (гласање у одсуству) гласала је "За" усвајање Плана пословања MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину, који је усклађен са Планом пословања МХ “Електропривреда Републике Српске“ – МП а.д. Требиње за 2022. годину, усвојен од стране Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње Одлуком број: 04/1-012-2-1587/22 од 12.05.2022. године, уз  следећу напомену: "Скреће се пажња да План пословања за 2022. годину би требало бити разматран најкасније до краја 2021. године, посебно имајући у виду и став Главне службе за ревизију јавног Сектора Републике Српске у извјештају ревизије учинака "ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА" бр.РУ006-19.

                                                    

 

Како није било питања нити примједби присутних предсједник Скупштине ставља на гласање усвајање Плана пословања MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину.

 

Приступа се гласању.

 

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине  констатује да су резултати гласања следећи:

 

      ЗА: 31 133 204         ПРОТИВ: Нико             УЗДРЖАН: Нико

 

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

 

   О д л у к у број: 8879/22 - СА/LXV-5.

 

1.Усваја се План пословања MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину.

 1. План пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину усклађен је са Планом пословања МХ “Електропривреда Републике Српске“ – МП а.д. Требиње за 2022. годину, усвојен од стране Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.1.)

 

 

 

Тачка 6.

Разматрање и усвајање Плана пословања MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње 

-ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2022. -2024. године

 

Саша Томић, руководилац службе за план, анализу и контролинг реферише  достављени План пословања MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2022.-2024. године.

 

Како није било питања нити примједби присутних предсједник Скупштине ставља на гласање усвајање Плана пословања MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2022.-2024. године.

 

Приступа се гласању.

 

На основу усменог извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине  констатује да су резултати гласања следећи:

 

      ЗА: 31 133 204         ПРОТИВ: Нико             УЗДРЖАН: Нико

 

односно да Скупштина акционара једногласно доноси:

 

            О д л у к у број: 8879/22 - СА/LXV-6.

 

1.Усваја се План пословања MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2022.-2024. године.

 1. План пословања МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2022.-2024. године усклађен је са Планом пословања МХ “Електропривреда Републике Српске“ – МП а.д. Требиње за период 2022.-2024. године, усвојен од стране Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука у МХ „ЕРС“- МП а.д. Требиње.

Текст одлуке чини саставни дио записника. (Прилог бр.2.)

 

Након тога предсједник Скупштине акционара Мр Милош Митровић закључује рад Скупштине у 11,20 часова.

 

Прилог овом Записнику чине:

 

- Одлука Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине акционара    

 број:8733/2022 - НО/XXI-11.1. од 08.07.2022. године.

 

- Фотокопија текста огласа објављених дана 09.07.2022. године у дневном листу 

 ”Глас српске” Бања Лука и у дневном листу “Назависне новине” Бања Лука.

 

- Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања 

 Лука - књига акционара на дан 18.07.2022. године.

 

- Извјештај Комисије за гласање од 28.07.2022. године о присутности акционара на

 

ванредној Скупштини и резултатима гласања.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
 1. TЈ БИЈЕЉИНА
 2. ТЈ УГЉЕВИК
 3. ТЈ ЗВОРНИК
 4. ТЈ БРАТУНАЦ
 5. ТЈ ВЛАСЕНИЦА

Teренска јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари.

ТЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Теренска јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина.

ТЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Теренска јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци.

ТЈ Зворник, преко своје 303 трафо станице и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Теренска јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница.

ТЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Теренска јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи.

ТЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ

Службени мејл (интерно)

Службени мејл (екстерно)