ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

1. Зашто ми се обрачунава камата?

Електрична енергија је роба која има свој квалитет, намјену, услове продаје и цијену. Сваки купац има право да буде снабдјевен електричном енергијом по разумним цијенама и условима, које прописује Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске. Дужник који закасни са испуњењем новчане обавезе дугује, поред главнице, и затезну камату на износ главног дуга до дана исплате по каматној стопи 0,03% дневно, а која је дефинисана одредбама Закона о затезној камати (Сл. гласник РС 61/18). Износ обрачунате затезне камате не може бити већи од главног дуга.

 

2. Зашто ми се врши исправка рачуна?

Најчешће се исправка рачуна врши у следећим случајевима:

 • Бројило је погрешно очитано
 • Утврђен квар на бројилу или уклопном часовнику/МТК уређају
 • Уплате нису благовремено прокњижене
 • И у другим случајевима у складу са Општим условима за испоруку електричне енергије

 

3. За који временски период се врши обрачун електричне енергије?

 • За категорију потрошње „Домаћинства“ очитање и фактурисање утрошене електричне енергије се врши мјесечно, у складу са чланом 81. Оптших услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом те Пословном политиком очитања, фактурисања и наплате електричне енергије ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина. Очитање траје највише 6 дана, почев најраније три дана прије истека текућег мјесеца за тај мјесец, тако да се обезбиједи правило да вријеме очитања мјерних уређаја траје највише три дана по истеку обрачунског периода за који се врши очитање уколико Уговором о приступ у и Уговором о снабдијевању није другачије прописано.
 • За остале категорије потрошње очитање траје највише два дана почев од последњег дана у мјесецу за који се врши очитавање.

 

4. Од кад ми је "јефтина струја"?

По одлуци о Тарифном систему за продају ел. енергије, вријеме трајања нижег тарифног става („јефтина струја“) је сваког радног дана од 22.00 до 06.00 часова наредног дана (сходно љетном рачунању времена од 23.00 до 07.00 часова наредног дана), односно петком од 22.00 до понедељка у 06.00 часова, под условом да купац обезбједи адекватан уклопни сат који подржава викенд тарифу.

 

5. Зашто ми није очитано бројило?

Бројило се не очитава када из одређених разлога није доступно раднику (читачу) Електродистрибуције. Крајњи купац је обавезан да обезбиједи несметан приступ мјерном мјесту сваког дана од 08-18 часова. О времену очитања крајњи купци се могу информисати у Услужном центру путем телефона који су истакнути на рачунима за утрошену електричну енергију.

 

6. Шта је то обрачунска снага?

Обрачунска снага (тарифна јединица или у жаргону ''такса на бројило'') је један од елемената за обрачун утрошка ел. енергије и представља највећу просјечну преузету снагу у временском интервалу од 15 минута у току мјесечног обрачунског периода.

Купцима из категорије „Остала потрошња“ као и купцима из категорије „Домаћинства“ код којих се снага не мјери иста је утврђена у фиксном износу и то:

 • Остала потрошња (вирманци) 5 kW
 • Домаћинства: - једнотарифно бројило 3,3 kW - двотарифно бројило 5,2 kW

 

7. Зашто се наплаћује ПДВ на електричну енергију?

Порез на додатну вриједност (ПДВ) од 17 % зарачунава се на фактурисану ел. енергију као и на све остале робе и услуге, а у складу са Законом о порезу на додатну вриједност (Сл. гласник БиХ 09/05, 35/05).

 

8. Зашто ми је сва потрошња обрачуната по једној тарифи?

Ваше бројило или уклопни сат је неисправан и региструје потрошњу по једној тарифи. Квар можете пријавити у Услужном центру или у матичним Пословницама. Овако преузета ел ектрична енергија се аутоматски фактурише по цијени за једнотарифно бројило.

 

9. Погрешно ми је очитано бројило како да исправим грешку?

Уколико крајњи купац утврди да му је бројило погрешно очитано, потребно је да се обрати у Услужни центар и поднесе захтјев за исправку рачуна.

 

10. Како да преведем струју на своје име?

Промјена назива купца врши се на основу потребне документације:

- Крајњи купци у категорији потрошње „Домаћинства“ достављају:

 • Купопродајни уговор (или уговор о замјени, рјешење о наслеђивању, уговор о поклону, извод из матичне књиге умрлих...)
 • Копија личне карте
 • Потврду о измиреном дугу по задњем обрачуну

- Крајњи купци у категорији „Остала потрошња“ достављају:

 • ЈИБ или ПИБ
 • Уговор о закупу пословног простора или доказ о власништву
 • Рјешење о раду
 • Копију личне карте одговорног лица
 • Потврду о измиреном дугу по задњем обрачуну

Купац потребну документацију доставља у Услужни центар гдје потписује Уговор о снабдијевању и Уговор о приступу мрежи.

 

11. Шта ми је потребно за добијање електроенергетске сагласности?

Захтјев за издавање Електроенергетске сагласности подноси се у писаној форми на прописаном обрасцу који се добија у матичној Радној јединици Електродистрибуције по територијалној припадности на којој се налази објекат. Уз захтјев крајњи купац прилаже и следећу потребну документацију:

 • Копија личне карте (ЈМБГ за физичка лица) односно ПИБ/ЈИБ за правна лица
 • Копија урбанистичке сагласности за изградњу објекта са једнополном шемом електроинсталације (пројекат се узима на увид и враћа се купцу)
 • Потврда о измиреном (евентуалном) дугу за електричну енергију која се добија у Услужном центру
 • Уплатити трошкове издавања Електроенергетске сагласности (у складу са Општим условима за испоруку ел. енергије и Одлуком о једнократном новчаном износу) по испостављеном авансном рачуну.

 

12. Како да прикључим нови објекат на мрежу?

- За прикључење купаца на електродистрибутивну мрежу у категорији „Домаћинства“

Потребно је:

 • Копија одобрења за грађење (грађевинска дозвола)
 • Копија личне карте
 • Пријава инсталације за прикључак на електродистрибутивну мрежу (овјерена од овлаштеног извођача радова тј. од извођача који посједују лиценцу за извођење тих радова) са подацима о бројилу (чији жиг баждарења није старији од годину дана).
 • Потврда о измиреном (евентуалном) дугу за електричну енергију која се добија у Услужном центру.
 • Уплатити износ за прикључење у складу са Рјешењем о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу (уколико се ради о стандардном прикључку).

Напомена:

На подручју Општине Бијељина умјесто Одобрења за грађење признаје се и документ (издат од стране СО Бијељина) којим се потврђује да се објекат може привремено прикључити на електродистрибутивну мрежу без Одобрења за грађење а такав се прикључак не сматра стандардним те се износ за прикључење утврђује на основу предрачуна трошкова израђеног од стране надлежне Електродистрибуције. Важност оваквог документа је до тренутка док то не промјени СО Бијељина.

- За прикључење купца на електродистрибутивну мрежу у категорији "остала потрошња" (вирманци, локали)

Потребно је:

 • Копија одобрења за употребу објекта (употребна дозвола)
 • Копија Електроенергетске сагласности те подаци о бројилу ( чији жиг није старији од годину дана)
 • Копија личне карте (ЈМБГ) за физичка лица, односно ЈИБ/ПИБ за правна лица са копијом личне карте одговорног лица
 • Рјешење о раду за правна лица
 • Потврда о измиреном (евентуалном) дугу за електричну енергију која се добија у Услужном центру.
 • Уплатити износ за прикључење у складу са Рјешењем о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу (уколико се ради о стандардном прикључку) или на основу предрачуна трошкова израђеног од стране надлежне Електродистрибуције (уколико се не ради о стандардном прикључку).
Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ