ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Накнада за прикључење новог објекта на дистрибутивну мрежу и повећање прикључне снаге постојећег објекта обухвата:

 

РЕДОСЛИЈЕД РАДЊИ ОД ЗАХТЈЕВА ДО ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА НОВОГ КРАЈЊЕГ КУПЦА НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ

 

ПРЕТХОДНА РАДЊА:

 • општински орган надлежан за урбанизам и просторно уређење, уколико за тим постоји потреба, подноси захтјев за издавање сагласности на локацију, а у функцији реализације захтјева странке за издавање урбанистичке сагласности;
 • у прилогу је потребно доставити извод из катастарског плана - скицу предметне локације.

 

I)  ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ САГЛАСНОСТI

Обраћање новог крајњег купца

 • нови крајњи купац се обраћа надлежном дистрибутивном предузећу са захтјевом за издавање електроенергетске сагласности;
 • прилогу захтјева нови крајњи купац је дужан приложити:
  • овјерену копију пројектне документације за објекат за који је потребно обезбједити услове за прикључење на електродистрибутивну мрежу;
  • урбанистичку сагласност издату од надлежног општинског органа;
  • личну карту власника или опуномоћеног лица уз матичне податке о правном лицу у чије име је овлаштен да поднесе захтјев (матични број из рјешења о регистрацији предузећа, ЈИБ, ПИБ).

Обавезе дистрибутера по захтјеву за издавање електроенергетске сагласности

 • у року остављеном чланом 21. став (1) Општих услова (30 дана од дана подношења захтјева) дистрибутер је дужан одговорити на захтјев новог крајњег купца. У том времену је потребно:
  • сагледати потребне техничке услове за прикључење објекта крајњег купца;
  • сачинити предрачун трошкова обраде захтјева и издавања електроенергетске сагласности
 • доставити купцу предрачун који је подносилац захтјева обавезан платити
 • након сагледавања техничких услова за прикључење, дистрибутер је у обавези израдити пројектну документацију за изградњу прикључка.

Крајњи купац, уз доказ о извршеној уплати, преузима рјешење о издавању електроенергетске сагласности, чиме је окончан први корак у поступку прикључења објекта новог крајњег купца.

 

II) ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ПРИКЉУЧЕЊУ

Обавезе новог крајњег купца

 • Након што се, у складу са наведеним у рјешењу о издавању електроенергетске сагласности, стекну услови за прикључење објекта, крајњи купац се обраћа дистрибутеру са захтјевом за закључивање уговора о прикључењу;
 • уз захтјев, купац је дужан приложити одобрење за грађење издато од надлежног општинског органа.

Обавезе дистрибутера

 • потребно је утврдити трошкове изградње прикључка у складу са израђеном пројектном документацијом;
 • у складу са методологијом за утврђивање накнаде за прикључење на електродистрибутивну мрежу, утврдити износ трошкова накнаде за обезбјеђивање услова за прикључење;
 • дистрибутер купцу нуди закључивање уговора о прикључењу, користећи типски образац уговора;
 • након што дистрибутер и нови крајњи купац закључе уговор о прикључењу, те купац приложи доказе о измиреним обавезама по предрачунима за трошкове изградње прикључка и накнаде за обезбјеђивање услова за прикључење на електродистрибутивну мрежу, а све у складу са одредбама члана 39. Општих услова (50% обрачунатог износа у року од осам дана од дана закључивања уговора, а остатак према динамици радова), почиње се са изградњом прикључка (члан 42. став (3) Општих услова)

 

III)  ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НОВОГ КРАЈЊЕГ КУПЦА

Oбавезе новог крајњег купца

 • по завршеној изградњи прикључка крајњи купац подноси захтјев за прикључење;
 • уз захтјев за прикључење, крајњи купац је дужан обавезно приложити потврду о исправности инсталација издату од стране овлаштеног лица (члан 33. став (1), тачка в) општих услова) или одобрење за употребу.
 • при подношењу захтјева купац закључује уговор о снабдијевању и приступу електродистрибутивној мрежи.

Обавезе дистрибутера

 • дистрибутер закључује уговор о снабдијевању/приступу електродистрибутивној мрежи са купцем који је поднио захтјев за прикључење објекта;
 • уз уговор о снабдијевању, дистрибутер/снабдјевач је обавезан купца упознати са политиком наплате и политиком обуставе и ограничења у испоруци електричне енергије;
 • након што у року утврђеном чланом 34. Општих услова, дистрибутер изврши прикључење објекта, обавезан је купцу издати декларацију о прикључку чији су елементи утврђени чланом 35. став (1) Општих услова.

 

НАПОМЕНА
 • Нови крајњи купац, у вријеме градње објекта, у складу са одредбама члана 30. Општих ослова, има право на прикључак градилишта, који може, а не мора бити дио трајног прикључка објекта.
 • За градњу градилишног прикључка, крајњи купац је у обавези прибавити електроенергетску сагласност, те закључити уговор о прикључењу којим се, у случају да је ријеч о прикључку који је дио будућег трајног прикључка, утврђују опрема, радови и вриједност градилишног прикључка, како би били узети у обзир при обрачуну трошкова градње сталног прикључка.
 • При закључивању уговора о прикључењу за градилишни прикључак, не обрачунава се накнада за обезбјеђивање услова за прикључење.

 

КОРАЦИ У ПОСТУПКУ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА

 

1. САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈУ

Издаје се на захтјев органа управе надлежног за издавање услова за уређења простора.

Користи се у поступку издавања урбанистичке сагласности.

 

2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА САГЛАСНОСТ

Издаје се на захтјев власника објекта или инвеститора и користи се у поступку добијања одобрења за грађење.

Постоје стандардни обрасци Захтјева као и Електроенергетске сагласности која се издаје у форми Рјешења.

 

3. УГОВОР О ПРИКЉУЧЕЊУ

Након изградње објекта, а прије изградње прикључка, власник или инвеститор је дужан склопити са надлежним дистрибутером Уговор о прикључењу у коме ће разјаснити све надлежности око прикључка (од израде објекта до прикључења објекта).

 

4. ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Након изградње прикључка, а прије прикључења објекта инвеститор је дужан поднијети Захтјев за прикључење на стандардном обрасцу.

Дистрибутер је дужан припремити Уговоре о снабдијевању и приступу мрежи.

 

5. УГОВОРИ О СНАБДИЈЕВАЊУ И ПРИСТУПУ МРЕЖИ

Потписују се са сваким потрошачем након поднешеног Захтјева за прикључење.

 

6. ДЕКЛАРАЦИЈА О ПРИКЉУЧЕЊУ

У декларацији се уносе подаци о прикључењу и сваком мјерном мјесту. Издаје се крајњем купцу електричне енергије појединачно за свако мјерно мјесто, а дистрибутеру служи као дио базе података.

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
13
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
6424
ДУЖИНА ВОДОВА [km]
110741
БРОЈ КУПАЦА
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ