ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Накнада за прикључење новог објекта на дистрибутивну мрежу и повећање прикључне снаге постојећег објекта обухвата:

 

РЕДОСЛИЈЕД РАДЊИ ОД ЗАХТЈЕВА ДО ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА НОВОГ КРАЈЊЕГ КУПЦА НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ

 

ПРЕТХОДНА РАДЊА:

 • општински орган надлежан за урбанизам и просторно уређење, уколико за тим постоји потреба, подноси захтјев за издавање сагласности на локацију, а у функцији реализације захтјева странке за издавање урбанистичке сагласности;
 • у прилогу је потребно доставити извод из катастарског плана - скицу предметне локације.

 

I)  ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ САГЛАСНОСТI

Обраћање новог крајњег купца

 • нови крајњи купац се обраћа надлежном дистрибутивном предузећу са захтјевом за издавање електроенергетске сагласности;
 • прилогу захтјева нови крајњи купац је дужан приложити:
  • овјерену копију пројектне документације за објекат за који је потребно обезбједити услове за прикључење на електродистрибутивну мрежу;
  • урбанистичку сагласност издату од надлежног општинског органа;
  • личну карту власника или опуномоћеног лица уз матичне податке о правном лицу у чије име је овлаштен да поднесе захтјев (матични број из рјешења о регистрацији предузећа, ЈИБ, ПИБ).

Обавезе дистрибутера по захтјеву за издавање електроенергетске сагласности

 • у року остављеном чланом 21. став (1) Општих услова (30 дана од дана подношења захтјева) дистрибутер је дужан одговорити на захтјев новог крајњег купца. У том времену је потребно:
  • сагледати потребне техничке услове за прикључење објекта крајњег купца;
  • сачинити предрачун трошкова обраде захтјева и издавања електроенергетске сагласности
 • доставити купцу предрачун који је подносилац захтјева обавезан платити
 • након сагледавања техничких услова за прикључење, дистрибутер је у обавези израдити пројектну документацију за изградњу прикључка.

Крајњи купац, уз доказ о извршеној уплати, преузима рјешење о издавању електроенергетске сагласности, чиме је окончан први корак у поступку прикључења објекта новог крајњег купца.

 

II) ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ПРИКЉУЧЕЊУ

Обавезе новог крајњег купца

 • Након што се, у складу са наведеним у рјешењу о издавању електроенергетске сагласности, стекну услови за прикључење објекта, крајњи купац се обраћа дистрибутеру са захтјевом за закључивање уговора о прикључењу;
 • уз захтјев, купац је дужан приложити одобрење за грађење издато од надлежног општинског органа.

Обавезе дистрибутера

 • потребно је утврдити трошкове изградње прикључка у складу са израђеном пројектном документацијом;
 • у складу са методологијом за утврђивање накнаде за прикључење на електродистрибутивну мрежу, утврдити износ трошкова накнаде за обезбјеђивање услова за прикључење;
 • дистрибутер купцу нуди закључивање уговора о прикључењу, користећи типски образац уговора;
 • након што дистрибутер и нови крајњи купац закључе уговор о прикључењу, те купац приложи доказе о измиреним обавезама по предрачунима за трошкове изградње прикључка и накнаде за обезбјеђивање услова за прикључење на електродистрибутивну мрежу, а све у складу са одредбама члана 39. Општих услова (50% обрачунатог износа у року од осам дана од дана закључивања уговора, а остатак према динамици радова), почиње се са изградњом прикључка (члан 42. став (3) Општих услова)

 

III)  ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НОВОГ КРАЈЊЕГ КУПЦА

Oбавезе новог крајњег купца

 • по завршеној изградњи прикључка крајњи купац подноси захтјев за прикључење;
 • уз захтјев за прикључење, крајњи купац је дужан обавезно приложити потврду о исправности инсталација издату од стране овлаштеног лица (члан 33. став (1), тачка в) општих услова) или одобрење за употребу.
 • при подношењу захтјева купац закључује уговор о снабдијевању и приступу електродистрибутивној мрежи.

Обавезе дистрибутера

 • дистрибутер закључује уговор о снабдијевању/приступу електродистрибутивној мрежи са купцем који је поднио захтјев за прикључење објекта;
 • уз уговор о снабдијевању, дистрибутер/снабдјевач је обавезан купца упознати са политиком наплате и политиком обуставе и ограничења у испоруци електричне енергије;
 • након што у року утврђеном чланом 34. Општих услова, дистрибутер изврши прикључење објекта, обавезан је купцу издати декларацију о прикључку чији су елементи утврђени чланом 35. став (1) Општих услова.

 

НАПОМЕНА
 • Нови крајњи купац, у вријеме градње објекта, у складу са одредбама члана 30. Општих ослова, има право на прикључак градилишта, који може, а не мора бити дио трајног прикључка објекта.
 • За градњу градилишног прикључка, крајњи купац је у обавези прибавити електроенергетску сагласност, те закључити уговор о прикључењу којим се, у случају да је ријеч о прикључку који је дио будућег трајног прикључка, утврђују опрема, радови и вриједност градилишног прикључка, како би били узети у обзир при обрачуну трошкова градње сталног прикључка.
 • При закључивању уговора о прикључењу за градилишни прикључак, не обрачунава се накнада за обезбјеђивање услова за прикључење.

 

КОРАЦИ У ПОСТУПКУ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА

 

1. САГЛАСНОСТ НА ЛОКАЦИЈУ

Издаје се на захтјев органа управе надлежног за издавање услова за уређења простора.

Користи се у поступку издавања урбанистичке сагласности.

 

2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА САГЛАСНОСТ

Издаје се на захтјев власника објекта или инвеститора и користи се у поступку добијања одобрења за грађење.

Постоје стандардни обрасци Захтјева као и Електроенергетске сагласности која се издаје у форми Рјешења.

 

3. УГОВОР О ПРИКЉУЧЕЊУ

Након изградње објекта, а прије изградње прикључка, власник или инвеститор је дужан склопити са надлежним дистрибутером Уговор о прикључењу у коме ће разјаснити све надлежности око прикључка (од израде објекта до прикључења објекта).

 

4. ЗАХТЈЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Након изградње прикључка, а прије прикључења објекта инвеститор је дужан поднијети Захтјев за прикључење на стандардном обрасцу.

Дистрибутер је дужан припремити Уговоре о снабдијевању и приступу мрежи.

 

5. УГОВОРИ О СНАБДИЈЕВАЊУ И ПРИСТУПУ МРЕЖИ

Потписују се са сваким потрошачем након поднешеног Захтјева за прикључење.

 

6. ДЕКЛАРАЦИЈА О ПРИКЉУЧЕЊУ

У декларацији се уносе подаци о прикључењу и сваком мјерном мјесту. Издаје се крајњем купцу електричне енергије појединачно за свако мјерно мјесто, а дистрибутеру служи као дио базе података.

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ