ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

На основу члана 44. став 1. тачка 4. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на сједници одржаној дана 11.11.2019. године, једногласно:

С А З И В А

Редовна Скупштина акционара, MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 56. сједница, која ће се одржати дана 16.12.2019. године (понедељак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97

Скупштина акционара се сазива ради усвајања Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја за 2018. годину, усвајању Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2018. годину, усвајању Финасијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2018. годину, доношење Одлуке о расподјели добити остварене у 2018. години, те Ребаланса Плана пословања за 2019. годину.

За сједницу Скупштине предлаже се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

 1. Избор предсједника Скупштине акционара
 2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
 3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
 4. Разматрање и усвајање Записника са 55. ванредне сједнице Скупштине акционара од 25.02.2019. године (Mатеријал)
 5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 08.02.2019. године до 11.11.2019. године (Mатеријал)
 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 20.12.2018. године до 11.11.2019. године (Mатеријал)
 7. Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2018. години (Mатеријал)
 8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2018. годину (Mатеријал)
 9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2018. годину (Mатеријал)
 10. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2018. години (Mатеријал)
 11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2018. години (Mатеријал)
 12. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2018. години (Mатеријал)
 13. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2019. годину (Mатеријал)
 14. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. године (Mатеријал)
 15. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима (Mатеријал)

 

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 55. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА

ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У случају да се редовна сједница Скупштине акционара не одржи дана 16.12.2019. године, поновљена сједница одржаће се дана 23.12.2019. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 06.12.2019. године и то лично или заступани по пуномоћницима.

Акционари могу гласати писаним путем.

Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.

Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, узму учешће у раду Скупштине акционара

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1688
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
114193
БРОЈ MJ. MJESTA
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејони Драгаљевац и Дворови.

РЈ Бијељина, преко својe 563 трафо станице и далековода укупне дужине од око 720 km, НН мреже и прикључака дужине око 2.790 km, електричном енергијом снабдијева 52.106 мјерних мјеста.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко својих 239 трафо станица и далековода укупне дужине од око 340 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.130 km, електричном енергијом снабдијева 14.269 мјерних мјеста.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 303 трафо станица и далековода укупне дужине од око 320 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.450 km, електричном енергијом снабдијева 23.004 мјерна мјеста.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко својих 307 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 870 km, електричном енергијом снабдијева 11.814 мјерних мјеста.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко својих 276 трафо станица и далековода укупне дужине од око 470 km, НН мреже и прикључака дужине око 1.080 km, електричном енергијом снабдијева 13.000 мјерних мјеста.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ