ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

На основу члана 44. став 1. тачка 4. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на сједници одржаној дана 11.11.2019. године, једногласно:

С А З И В А

Редовна Скупштина акционара, MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 56. сједница, која ће се одржати дана 16.12.2019. године (понедељак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97

Скупштина акционара се сазива ради усвајања Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја за 2018. годину, усвајању Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2018. годину, усвајању Финасијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2018. годину, доношење Одлуке о расподјели добити остварене у 2018. години, те Ребаланса Плана пословања за 2019. годину.

За сједницу Скупштине предлаже се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

 1. Избор предсједника Скупштине акционара
 2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
 3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
 4. Разматрање и усвајање Записника са 55. ванредне сједнице Скупштине акционара од 25.02.2019. године (Mатеријал)
 5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 08.02.2019. године до 11.11.2019. године (Mатеријал)
 6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 20.12.2018. године до 11.11.2019. године (Mатеријал)
 7. Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2018. години (Mатеријал)
 8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2018. годину (Mатеријал)
 9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2018. годину (Mатеријал)
 10. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2018. години (Mатеријал)
 11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2018. години (Mатеријал)
 12. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2018. години (Mатеријал)
 13. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2019. годину (Mатеријал)
 14. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. године (Mатеријал)
 15. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима (Mатеријал)

 

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 55. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА

ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У случају да се редовна сједница Скупштине акционара не одржи дана 16.12.2019. године, поновљена сједница одржаће се дана 23.12.2019. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 06.12.2019. године и то лично или заступани по пуномоћницима.

Акционари могу гласати писаним путем.

Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.

Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, узму учешће у раду Скупштине акционара

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ