ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

На основу члана 57. Статута ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, члана 6, 7. и 9. Правилника о поступку јавне продаје покретности у ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина број 1928/2012-в.д. НО/LXXXIII-3 од 05.04.2012. године, у смислу реализације Одлуке Управе Предузећа број: 2595/19-УП/27-5.1. од 21.05.2019. године, Комисија за јавну продају отписаних возила расписује

 

ОГЛАС

о продаји отписаних возила ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина путем усменог јавног надметања (лицитације)

 

I Предмет продаје

Предмет продаје су отписана моторна возила ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина и то:

 

1.  “TAM 80”, година производње 1984, регистарских ознака 747-A-796, број шасије: “840007575 ”, нерегистровано, у неисправном стању
-    Почетна цијена 2.550,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

2.    “TAM 75T5, година производње  1983, регистарских ознака T54-K-538, број шасије: “820005568”, нерегистровано у неисправном стању
-    Почетна цијена 1.430,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

3.    “LADA 111”, година производње 2004, број шасије: ”XTA21110040174308”, регистарских ознака  M39-E-008, нерегистровано, у неисправном стању
-    Почетна цијена 380,00 КМ без ПДВ-а (ослобођено плаћања ПДВ-а )

4.    “LADA NIVA”, година призводње 2009, број шасије: “XTA21214091938835”, регистарских ознака: O11-A-267, нерегистровано, у неисправном стању
-    Почетна цијена 570,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

5.    “LADA NIVA”, година производње 2009, број шасије: “XTA21214091938861”, регистарских ознака K04-E-362, нерегистровано, у неисправном стању
-    Почетна цијена 570,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

6.    “ZASTAVA  RIVAL”, година производње 2000, број шасије: “ZCFC407010Z013218”, регистарских ознака J42-M-795 нерегистровано, у неисправном стању
-    Почетна цијена 3.850,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

7.    “LADA NIVA”, година производње  2010, број шасије: “XTA212140A1970237” регистарских ознака O67-T-460, нерегистровано, у неисправном стању
-    Почетна цијена 560,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

8.    “TAM 150 ”, година производње  1985, број шасије: “830009114” регистарских ознака K48-T-142, нерегистровано, у неисправном стању
-    Почетна цијена 3.300,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

9.    “LADA  NIVA”,  година производње 2009, број шасије: “XTA21214091938845” регистарских ознака K04-E-360, нерегистровано, у неисправном стању
-    Почетна цијена 380,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

10.    “LADA NIVA”, година производње 2005, број шасије: “XTA21214051788332”, регистарских ознака  Е14-О-388, нерегистровано, у неисправном стању
-    Почетна цијена 590,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

11.    “ZASTAVA 80.12”, година производње 1989, број шасије: “88045677”, регистарских ознака O24-E-457, нерегистровано, у неисправном стању
-    Почетна цијена 2.870,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

12.    “TEHNOSTROJ”, година производње 1980, број шасије: “51”, регистарских ознака K83-O-118, нерегистровано, у неисправном стању
-    Почетна цијена 1.450,00 КМ  без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

13.    “LADA NIVA”, година производње 2007, број шасије: “XTA21214071837728”,  регистарских ознака Т87-Е-516, нерегистровано, у неисправном стању
-    Почетна цијена 180,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

14.    “ŠKODA FABIA”, година производње 2006, број шасије: “TMBPY16Y37S450427”, регистарских ознака 475-T-369, нерегистровано, у неисправном стању
-    Почетна цијена 640,00 КМ без ПДВ-а (ослобођено плаћања ПДВ-а )

15.    “LADA NIVA”, година производње 2009, број шасије: “XTA21214091938387”, регистарских ознака А11-А-692, нерегистровано у неисправном стању
-   Почетна цијена 190,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

16.    “LADA NIVA”, година производње 2007, број шасије: “XTA21214071835599”, регистарских ознака Е38-А-112, нерегистровано у неисправном стању
-   Почетна цијена 260,00 КМ без ПДВ-а (ПДВ плаћа купац)

17.    “LADA NIVA”, година производње 2005, број шасије: “XTA21214051784544”, регистарских ознака 944-Т-261, нерегистровано у неисправном стању
 -   Почетна цијена 250,00 КМ без ПДВ-а (ослобођено плаћања ПДВ-а )

 

 

II Право учешћа на јавној продаји

Право учешћа на јавној продаји – лицитацији, имају сва заинтересована физичка и правна лица која изврше уплату 10% од почетне вриједности цијене моторног возила на благајни Предузећа и доставе Комисији доказ о уплати кауције најкасније 09.09.2019. године до 12:00 часова, уз назнаку на које моторно возило се односи уплата.

Учесници лицитације који нису понудили најповољнију понуду имају право на поврат средстава уплаћених на благајни, на име кауције, одмах по завршетку лицитације.

 

III Дан и мјесто одржавања лицитације

 

Лицитација – усмено јавно надметање, ће се обавити дана 10.09.2019. године у пословним просторијама ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина, улица Мајевичка 97. Бијељина, са почетком у 11,00 часова.

 

IV Увид у моторна возила

Увид у моторно возило под редним бројем 1 - “ТАМ 80”, може се извршити у кругу пословног објекта РЈ “Електродистрибуција” Зворник.

За возила под редним бројем 2- “TAM 75T5”, под редним бројем 3 - “LADA 111” и под редним бројем 4 - “LADA NIVA” увид се може извршити у кругу објекта РЈ „Електродистрибуција“ Угљевик.

За возила под редним бројем 5 – “LADA NIVA”, под редним бројем 6 - “ZASTAVA RIVAL”, под редним бројем 7 – “LADA NIVA”, под редним бројем 8 – “TAM 150”, под редним бројем 9 – “LADA NIVA”, под редним бројем 10 – “LADA NIVA”, под редним бројем 11 – “ZASTAVA 80.12” и под редним бројем 12 – “TEHNOSTROJ” увид се може извршити у кругу објекта РЈ „Електродистрибуција“ Бијељина.

За возила под редним бројем 13 – “LADA NIVA” и под редним бројем 14 – “SKODA FABIA” увид се може извршити у кругу објекта РЈ „Електродистрибуција“ Власеница.

За возила под редним бројем 15 – “LADA NIVA”, под редним бројем 16 – “LADA NIVA” и под редним бројем 17 – “LADA NIVA”, увид се може извршити у кругу објекта РЈ „Електродистрибуција“ Братунац.

Увид у сва моторна возила може се извршити сваког радног дана у времену од 11,00 до 15,00 часова.

 

V Начин и услови плаћања купопродајне цијене

 

Понуђач чија је понуда најприхватљивија извршиће исплату куповне цијене умањене за износ уплаћене кауције на текући рачун Предузећа најкасније у року од осам дана од извршене јавне продаје.

Након достављања доказа о уплати и закључивања уговора о купопродаји купац има право на преузимање купљеног возила.

 

VI Остале информације

Моторна возила која су предмет лицитације продају се по виђењу у нађеном стању. Накнадне рекламације на купљена возила неће бити уважене.

За све додатне информације заинтересована лица могу се обратити непосредно ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина на контакт телефон број: 066/586-972.

 

За ЗЕДП "Електро – Бијељина" а.д. Бијељина

Предсједник Комисије: Горан Марковић, дипл. инж.саобраћаја

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ