ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

  МХ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС»

ЗЕДП «ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА» А.Д.

          БИЈЕЉИНА

      - Надзорни одбор -

 

Број : 7318/18

Датум: 28.12.2018. године

На основу члана 43. Став 4. и члана 44. Статута ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, Надзорни одбор телефонски уз сагласност свих чланова, дана 28.12.2018. године, д о н о с и

 О Д Л У К У

о измјени цијене резервног снадбијевања

I

Констатује се да је Надзорни одбор ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина разматрао препоруку Одбора за ревизију број: 7317/18 – ОР те Одлуку управе Предузећа о утврђивању приједлога одлуке број: 7282/18 – УП/7-.6.1. од 28.12.2018. године везано за измјену цијена резервног снадбијевања.

 II

Имајући у виду начин формирања цијена резервног снадбијевања крајњих купаца у Републици Српској, поступајући у складу са чланом 14. Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача (“Службени гласник Републике Српске” број 117/14 и 50/16) и приједлог Управе ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина да се препоручи Надзорном одбору ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина доношење Одлуке о измјени цијена резервног снабдијевања за купце категорије потрошње 110 kV, 35 kV, 10 kV.

III                                     

Цијена електричне енергије за квалификоване купце који по први пут користе услугу резервног снабдијевања, у току прва два мјесеца коришћења ове услуге, увећава се за 10%у односу на цијене електричне енегије за јавно снабдијевање.

Тарифни ставови за резервно снабдијевање купаца у Републици Српској, који по први пут користе услугу резервног снабдијевања, у току прва два мјесеца коришћења ове услуге, утврђују се на начин да се тарифни ставови за активну електричну енергију из става (1) овог члана, увећају за припадајуће тарифне ставове за коришћење дистрибутивне мреже за крајње купце на дистрибутивном нивоу у складу са одлукама РЕРС-а, односно припадајуће тарифе за коришћење преносне мреже, рад НОС Би Х-а и системску услугу за крајње купце на преносној мрежи у складу са важећим одлукама ДЕРК-а.

Тарифни ставови за резервно снабдијевање купаца који по први пут користе услугу резервног снабдијевања, у току прва два мјесеца коришћења ове услуге, дати су Табелом 1.

Табела 1) Тарифни ставови за резервно снабдијевање у току прва мјесеца коришћења услуге

 

ОПИС

Тарифни ставови за резервно снабдијевањеОбрачунска снага


Активна електрична енергија

Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија

 

Категорија потрошње и групе купаца

Јед. мјере


КМ/kW/мјесец

 

КМ/kWh


КМ/kVArh

Сезона


ВС

(зима)


НС

(љето)


ВС

(зима)


НС

(љето)


ВС

(зима)


НС

(љето)


Назив категорије


Назив групе


Доба дана110 kV-


ВТ


1,4720


0,0911


*


МТ

 


0,0502

 35 kV-


ВТ


3,9990


0,0970


0,0190


МТ

 


0,0485


-10 kV-


ВТ


7,8515


0,0990


0,0227


МТ

 


0,0495


-

 

Напомена: за квалификоване купце на 110 kV напону, у складу са чланом 3. Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге коју је донио ДЕРК (Службени гласник БиХ број 02/16 од 18.01.2016. године), тарифа за прекомјерно преузету реактивну енергију из мреже преноса је 0 КМ/ kVArh

Цијена услуге снабдијевања која се исказује по мјерном мјесту крајњег купца, износи 2,48 КМ/мјерном мјесту мјесечно.

III

Цијена електричне енергије за квалификоване купце који користе услугу резервног снабдијевања увећава се за 20% у односу на цијене електричне енергије за јавно снабдијевање.

Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца у Републици  Српској, утврђују се на начин да се тарифни ставови за активну електричну енергију из става (1) овог члана, увећају за припадајуће тарифне ставове за коришћење дистрибутивне мреже за крајње купце на дистрибутивном нивоу у складу са одлукама РЕРС-а, односно припадајуће тарифе за коришћење преносне мреже, рад НОС БиХ-а и системску услугу за крајње купце на преносној мрежи у складу са важећим одлукама ДЕРК-а.

      Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца у Републици Српској дати су Табелом 2.

Табела 2) Тарифни ставови за резервно снабдијевање крајњих купаца у Републици Српској

 

ОПИС

Тарифни ставови за резервно снабдијевањеОбрачунска снага


Активна електрична енергија

Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија

 

Категорија потрошње и групе купаца

Јед. мјере


КМ/kW/мјесец

 

КМ/kWh


КМ/kVArh

Сезона


ВС

(зима)


НС

(љето)


ВС

(зима)


НС

(љето)


ВС

(зима)


НС

(љето)


Назив категорије


Назив групе


Доба дана110 kV-


ВТ


1,4720


0,0985


*


МТ

 


0,0540

 35 kV-


ВТ


3,9990


0,1044


0,0190


МТ

 


0,0522


-10 kV-


ВТ


7,8515


0,1064


0,0227


МТ

 


0,0532


-

Напомена: за квалификоване купце на 110 kV напону, у складу са чланом 3. Одлуке о тарифама за системску и помоћне услуге коју је донио ДЕРК (Службени гласник БиХ број 02/16 од 18.01.2016. године), тарифа за прекомјерно преузету реактивну енергију из мреже преноса је 0 КМ/ kVArh

 Цијена услуге снабдијевања која се исказује по мјерном мјесту крајњег купца, износи 2,48 КМ/мјерном мјесту мјесечно.

IV

Цијена електричне енергије за квалификоване купце, који имају право да се снабдијевају код резервног снабдјевача, једнака је за све квалификоване купце исте категорије потрошње и тарифне групе у Републици Српској.

V

ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина је дужна да Одлуку о цијени енергије резервног снадбијевања објави на својој интернет страници и огласној табли.

 VI

Одлука о измјени Одлуке о тарифним ставовима за резервно снабдијевање ће се примјењивати за обрачун испоручене електричне енергије од 01.02.2019. године.

VII

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и уписује се у књигу одлука.

VIII

Ова одлука ће бити верификована на првој редовној сједници Надзорног одбора.

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ