ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

На основу члана 57. Статута ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, члана 6. и 7. Правилника о поступку јавне продаје покретности у ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина број 1928/2012-в.д. НО/LXXXIII-3 од 05.04.2012. године, у смислу реализације Одлуке Управе Предузећа број: 4418/18 – УП/87.-6.4. од 27.07.2018. године Комисија за јавну продају отпадног материјала расписује

О Г Л А С  
о продаји покретних ствари – отпадног материјала у ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина путем прибављања писмених понуда

I Предмет продаје

Предмет продаје је отпадни материјал у ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина са најнижим почетним цијенама по јединици мјере, како слиједи:

Лот 1.
1.    Гвожђе / челик отп. (цца 1000 kg)........................................................... 0,35 КМ/kg без ПДВ-а
2.    Al – Fe уже отп. (цца 1500 kg)..................................................................1,25 КМ/kg без ПДВ-а
3.    Аl каблови отп. (цца 1500 kg).. ................................................................1,35 КМ/kg без ПДВ-а
4.    Индукциона бројила отп. (цца 245 kg).................................................... 0,50 КМ/kg без ПДВ-а
                                                                                                                  
II Начин продаје и право учешћа на јавној продаји

Продаја се врши по систему вредновања примљених затворених писаних понуда према којима ће бити извршен избор најповољнијег понуђача, који за Лот 1. понуди у коначном збиру највећу цијену. Критеријум за вредновање понуда је највећа понуђена збирна израчуната вриједност, добијена као производ множења количина и понуђених цијена. Заинтересовани купци (понуђачи) затворене понуде достављају на адресу: МХ “ЕРС“ ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, Ул.Мајевичка 97, 76300 Бијељина. На затворене коверте је обавезно ставити назнаку “Понуда по огласу за продају отпадног материјала” и “Не отварати”.

Утовар, вагање/мјерење, превоз и друге радње при преузимању отпадног материјала са локација (из магацина) у ЗЕДП „Електро–Бијељина“ на којима се  налази складиштени материјал падају на терет купца.  Приликом преузимања материјала врши се коначно вагање / мјерење.

Право учешћа на јавној продаји имају:
- За Лот 1. сва заинтересована правна лица која се баве дјелатношћу откупа секундарних сировина, а која до 27. августа 2018. године до 14 часова доставе затворену понуду на утврђеном Обрасцу понуде заједно са овјереном копијом Рјешења о регистрацији правног лица.

III Дан и мјесто отварања понуде

Јавно отварање свих пристиглих понуда до 27. августа 2018. године у 14 часова  ће се обавити дана 28. августа 2018. године у пословним просторијама ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина, улица Мајевичка 97 у Бијељини, са почетком у 11 часова.

IV Начин и услови плаћања купопродајне цијене

Понуђач чија је понуда за Лот 1. најповољнија извршиће уплату кауције у износу од 1000,00 КМ на жиро-рачун Предузећа у року од три дана након отварања понуда и избора најповољнијег понуђача, а исплату укупног износа умањено за износ уплаћене кауције на жиро рачун Предузећа најкасније у року од осам дана од извршене јавне продаје, односно три дана од закључивања Уговора о купопродаји.

V Обавезе купца

Понуђач (купац) за Лот 1 чија понуда буде прихваћена обавезује се да преузме све количине отпадног материјала (најкасније до 07. септембра 2018. год.) које су предмет овог поступка, а које су настале и које ће настати од момента покретања поступка продаје до њеног завршетка, што ће бити регулисано Анексом уговора.

Визуелни преглед отпадног материјала оглашеног за продају може се извршити до 27.августа 2018. године, сваким радним даном од 10 до 14 часова, уз обавезан надзор магационера запосленог у ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

VI Остале информације

Отпадни материјал се продаје по виђењу. Рекламације од стране купца након преузимања отпадног материјала неће бити прихваћене.

Отпадни материјал ће се преузети са локације на којој је тренутно складиштен (магацин РЈ “Електродистрибуције Бијељина” ул.Шабачких ђака 23 у Бијељини) и биће доступан за утовар на заказани дан преузимања.

Понуде за отпадни материјал из Лот 1. се достављају на Обрасцу понуде прописаном од стране Комисије за продају отпадног материјала који се може преузети сваким радним даном у просторијама Дирекције ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина у Бијељини, код  Комисије за продају отпадног материјала, најкасније до 27.августа 2018. године.

За све додатне информације заинтересована лица могу се обратити непосредно у ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина на контакт телефоне број: 066 / 716-836; 066 / 001-279 и 066/ 716-870

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110707
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 50.051 крајњих купаца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.792 крајња купца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.569 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.525 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.740 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ