ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Упитник за испитивање задовољства купаца
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Упитник за испитивање задовољства купаца
AНКЕТА!
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

У Служби за развој, једној од осам служби техничког сектора, обављају се послови везани за издавање електроенергетских сагласности, прикључења објеката на електродистрибутивну мрежу, израду и ревизију свих врста техничке документације, као и израду свих врста електроенергетских и логичких анализа.

 

Која одјељења чине Службу за развој?

Службу за развој чине два одјељења: Одјељење за електроенергетске анализе и Одјељење за пројектовање. Систематизацијом радних мјеста предвиђено је да служба има 11 радника и то Руководиоца службе и по 5 радника у оба одјељења. Тренутно, због одласка дијела радника у пензију и премјештања у друге секторе, Служба за развој има само четири радника, Руководиоца службе, једног у Одјељењу за електроенергетске анализе и два у Одјељењу за пројектовање. Квалификациона структура је таква, да у служби раде три дипл. инж. електротехнике и један електротехничар који се додатно школује на факултету информатике.“

 

Које послове обављају запослени у Служби за развој?

Послови које редовно обављају запослени у Служби за развој су:

 • Обрада захтијева и издавање електроенергетских сагласности за електроенергетске објекте, објекте за производњу електричне енергије (хидроелектране, соларне електране и тд.), а дијелом и за остале објекте на средњем напону. Служба такође учествује у процесу издавања електроенергетских сагласности за све објекте из категорија потрошње на СН и НН напону остала потрошња а консултативно и на изради електроенергетских сагласности за категорију потрошње домаћинства. Служба је активно укључена у процесе спровођења методологије и израде упутстава из области енергетике, превасходно оних везаних за прикључење објеката на електродистрибутивну мрежу.
 • Прикупљање података и анализа структуре и врсте потрошње електричне енергије, утврђивање параметара за димензионисање и планирање електроенергетских објеката, као и анализирање, праћење и предлагање рјешења за побољшање квалитета напона и смањењења губитака у дистрибутивној мрежи.
 • Израда биланса електричне енергије, планирање и праћење набавке, реализације и губитака електричне енергије.
 • Израда свих врста техничке документације, као што су главни пројекти, елаборати, идејна рјешења и анализе за изградњу и реконструкције електроенергетских објеката.
 • Вршење ревизија и контроле техничке документације израђене од стране Радних јединица или овлаштених установа ван Предузећа, као и учешће у вршењу надзора над изградњом електроенергетских објеката и интерним техничким прегледима на изграђеним електроенергетским објектима. У служби се израђују ситуациони нацрти на геодетским подлогама и картама као и све врсте електроенергетских шема у папирној и електронској форми.
 • Израда енергетских рјешења, студија и приједлога на побољшању електроенергетске мреже, унапређењу технологија и процеса рада примјеном новијих достигнућа из области дистрибутивних расклопних постројења, надземних и подземних водова, апарата и мјерно релејне технике. Због малог броја запослених у служби, те потребе редовног обављања свакодневних послова, за ове послове остаје мало времена, те се не раде у пуном капацитету.“

 

Запослени у Служби за развој, иако малобројни, значајно доприносе добрим резултатима које постиже Технички сектор, што се прије свега огледа у константном и значајном смањењу дистрибутивних губитака, из године у годину.

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110741
БРОЈ КУПАЦА
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ