ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Служба ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина у свом домену обухвата интеграцију активности, мјера и дјеловања у области заштите на раду, заштите од пожара, цивилне заштите и заштите животне средине, што је дефинисано релевантном законском регулативом, подзаконским актима и прописима.

У складу са којим законским актима се реализује рад Службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС?

Рад Службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС се реализује у складу са Законом о заштити на раду, Законом о заштити од пожара, Законом о заштити животне средине, Правилником о заштити и здрављу на раду, Правиником о заштити од пожара, као и другим актима и прописима.“

 

Ко чини организациону структуру Службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС?

“Организациону стуктуру Службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС чине Руководилац Службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС и референти ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС надлежени и одговорни за послове из домена наведене Службе у одговарајућим радним јединицама ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина.“

 

Који радни сементи се реализују дјеловањем Службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС, у интеграцији са другим надлежним службама, одјељењима, овлашћеним организацијама и радним субјектима?

“У оквиру пројектованог домена мултидисциплинарног рада Службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС, а у интеграцији са другим надлежним службама, одјељењима и радним субјектима из различитих организационих цјелина Предузећа, те екстерним овлашћеним организацијама, реализују се следећи радни сегменти:

 • контрола исправности колективних и личних заштитних средстава средстава;
 • испитивање опреме – средстава за рад и уређаја;
 • испитивање услова радне средине;
 • састављање описа, спецификација и друге документације, те планирање набавке личних заштитних средстава, колективних заштитних средстава и опреме;
 • оспособљавање-обука и провјера знања радника из области заштите на раду;
 • љекарски прегледи радника у оквиру здравствене заштите;
 • дезинфекција, дезинсекција, дератизација;
 • евиденција и анализа повреда на раду;
 • извјештавање контролних и дугих институција, као и надлежних лица;
 • израда планова и програма из домена Службе;
 • преглед објеката, радилишта, градилишта и радних екипа;
 • периодична контрола исправности апарата за гашење почетног пожара, хидрантске мреже и хидранта;
 • преглед и контрола исправности система за дојаву пожара;
 • оспособљавање-обука и провјера знања радника из области заштите од пожара;
 • праћење реализације циљева, планова и програма из области заштите;
 • идентификовање аспеката и потенцијалних аспеката животне средине;
 • праћење исправности водоводних, канализационих и др. инсталација;
 • евиденција привремено ускладиштених количина отпада који има карактер опасних материја;
 • увођење извођача радова у посао, са задатком упознавања извођача радова са неопходношћу примјене мјера из области заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине;
 • израда Плана реаговања за случај ванредне ситуације или удеса;
 • учешће у интерним и другим провјерама IMS;
 • контролни обиласци локација и електроенергетских објеката у оквиру Предузећа, као и друге редовне и ванредне активности.“

“Стање у области заштите је добро, али је врло често у функцији и узрочно-последичној вези од економског стања у друштву, с обзиром на тешку економско-финасијску ситуацију и недостатак одређених средстава, посебно у земљама у развоју, гдје према мишљењу већине јавности и ми спадамо, те такође у земљама у окружењу и другим. Надам се и очекујем, у будућем периоду, да ће стање бити боље, а све у функцији позитивног дјеловања у области безбједности и здравља на раду, те очувања животне средине.

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
13
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
6424
ДУЖИНА ВОДОВА [km]
110741
БРОЈ КУПАЦА
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ