ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Служба ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина у свом домену обухвата интеграцију активности, мјера и дјеловања у области заштите на раду, заштите од пожара, цивилне заштите и заштите животне средине, што је дефинисано релевантном законском регулативом, подзаконским актима и прописима.

У складу са којим законским актима се реализује рад Службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС?

Рад Службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС се реализује у складу са Законом о заштити на раду, Законом о заштити од пожара, Законом о заштити животне средине, Правилником о заштити и здрављу на раду, Правиником о заштити од пожара, као и другим актима и прописима.“

 

Ко чини организациону структуру Службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС?

“Организациону стуктуру Службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС чине Руководилац Службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС и референти ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС надлежени и одговорни за послове из домена наведене Службе у одговарајућим радним јединицама ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина.“

 

Који радни сементи се реализују дјеловањем Службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС, у интеграцији са другим надлежним службама, одјељењима, овлашћеним организацијама и радним субјектима?

“У оквиру пројектованог домена мултидисциплинарног рада Службе ЗНР, ППЗ, ЦЗ и ЗЖС, а у интеграцији са другим надлежним службама, одјељењима и радним субјектима из различитих организационих цјелина Предузећа, те екстерним овлашћеним организацијама, реализују се следећи радни сегменти:

 • контрола исправности колективних и личних заштитних средстава средстава;
 • испитивање опреме – средстава за рад и уређаја;
 • испитивање услова радне средине;
 • састављање описа, спецификација и друге документације, те планирање набавке личних заштитних средстава, колективних заштитних средстава и опреме;
 • оспособљавање-обука и провјера знања радника из области заштите на раду;
 • љекарски прегледи радника у оквиру здравствене заштите;
 • дезинфекција, дезинсекција, дератизација;
 • евиденција и анализа повреда на раду;
 • извјештавање контролних и дугих институција, као и надлежних лица;
 • израда планова и програма из домена Службе;
 • преглед објеката, радилишта, градилишта и радних екипа;
 • периодична контрола исправности апарата за гашење почетног пожара, хидрантске мреже и хидранта;
 • преглед и контрола исправности система за дојаву пожара;
 • оспособљавање-обука и провјера знања радника из области заштите од пожара;
 • праћење реализације циљева, планова и програма из области заштите;
 • идентификовање аспеката и потенцијалних аспеката животне средине;
 • праћење исправности водоводних, канализационих и др. инсталација;
 • евиденција привремено ускладиштених количина отпада који има карактер опасних материја;
 • увођење извођача радова у посао, са задатком упознавања извођача радова са неопходношћу примјене мјера из области заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине;
 • израда Плана реаговања за случај ванредне ситуације или удеса;
 • учешће у интерним и другим провјерама IMS;
 • контролни обиласци локација и електроенергетских објеката у оквиру Предузећа, као и друге редовне и ванредне активности.“

“Стање у области заштите је добро, али је врло често у функцији и узрочно-последичној вези од економског стања у друштву, с обзиром на тешку економско-финасијску ситуацију и недостатак одређених средстава, посебно у земљама у развоју, гдје према мишљењу већине јавности и ми спадамо, те такође у земљама у окружењу и другим. Надам се и очекујем, у будућем периоду, да ће стање бити боље, а све у функцији позитивног дјеловања у области безбједности и здравља на раду, те очувања животне средине.

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110741
БРОЈ КУПАЦА
 1. РЈ БИЈЕЉИНА
 2. РЈ УГЉЕВИК
 3. РЈ ЗВОРНИК
 4. РЈ БРАТУНАЦ
 5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ