ЗАВИСНО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА"
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
×
Желите ли примати рачун путем електронске поште?
КЛИКНИTE ОВДЈЕ!

Јавни позив за продају демонтиране опреме Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина путем усменог јавног надметања (лицитације)

 Предмет продаје је демонтирана опрема МХ „Електропривреда РС“ М.П. а.д. Требиње, ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина која обухвата:

Р. бр. Лот Назив лота Износ у КМ(без ПДВ)
1. Лот 1 10 kV прекидачи типа HG 121.500,00
2. Лот 2 10 kV прекидачи типа HK 10.100,00
3. Лот 3 10 kV прекидачи Кончар 8.000,00
4. Лот 4 35 kV прекидачи типа HG 174.000,00
5. Лот 5 Некомплетни прекидачи, коморе и механизми погона 19.770,00
6. Лот 6 10 kV ћелије (МХЕ Тишча) 5.200,00
7. Лот 7 10 kV постројење 300,00
8. Лот 8 Исправљач 300,00
9. Лот 9 Показни инструменти и индикатори 820,00
10. Лот 10 Електрична бројила 600,00
11. Лот 11 Командни ормар са комбифлекс заштитом 700,00
12. Лот 12 Командни ормари некомплетни 2.000,00
13. Лот 13 Изолатори и катодни одводници 1.000,00
14. Лот 14 12 kV растављачи и постоља осигурача 8,720.00
15. Лот 15 24 kV растављачи 1.125,00
16. Лот 16 35 kV растављачи 3.000,00
17. Лот 17 Уређаји релејне заштите 3.655,00
18. Лот 18 12 kV струјни мјерни трансформатори 28.400,00
19. Лот 19 24 kV струјни мјерни трансформатори 800,00
20. Лот 20 35 kV струјни мјерни трансформатори 12.750,00
21. Лот 21 Обухватни струјни мјјерни трансформатори 96,00
22. Лот 22 12 kV напонски мјерни трансформатори 3.850,00
23. Лот 23 35 kV напонски мјерни трансформатори 1.570,00
  Укупно   408.256,00
II - НАЧИН ПРОДАЈЕ
Продаја се врши путем усменог јавног надметања појединачно за сваки лот. Сви заинтересовани потенцијални учесници могу погледати средства за продају у периоду од 24. до 30. октобра 2017. године, од 8,00 до 14,00 часова у објекту предузећа – магацин демонтиране опреме у Бијељини. Продаја се врши по принципу "виђено - купљено", без накнадних приговора и жалби које се односе на предмет продаје.

III - УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
Право учешћа у поступку продаје имају сва физичка и правна лица. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица која учествују на јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе један од идентификационих докумената (лична карта или пасош), као и пуномоћ лица које их опуномоћује. Правна лица која учествују на јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их представља.Сви учесници су дужни на жиро рачун Мјешовитог холдинга "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње Зависно предузеће "Електро-Бијељина"а.д. Бијељина број: 555-001-00004000-94, код Нова банка а.д. Бања Лука – Филијала Бијељина уплатити кауцију од 5% вриједности лота за који ће лицитирати.Учеснику јавног надметања чија је понуда утврђена као најповољнија, уплаћени износ кауције се умањује од понуђене цијене при коначном плаћању.Учесник јавног надметања чија је понуда није утврђена као најповољнија има право на поврат положене кауције.У цијену није урачунат ПДВ и он пада на терет купца.

V - ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Учесник јавног надметања чија понуда буде прихваћена, односно купац чија понуда буде утврђена као најповољнија, дужан је да за купљену опрему уплати пуни износ у року од осам дана. Са купцем ће се након уплате закључити писани купопродајни уговор. Купац је дужан да купљену опрему одвезе у року од седам дана од дана потписивања уговора. Све трошкове око преноса власништва сноси купац.У случају да учесник чија понуда буде утврђена као најповољнија одустане од куповине, односно ако купац одустане од закључена уговора, он губи право на повраћај положене кауције. Кауција се не враћа, већ остаје за трошкове поновног оглашавања.

VI - ДАН И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ
Усмено јавно надметање обавиће се 31.10.2017. године у 10,00 часова, у просторијама предузећа – Мајевичка 97, Бијељина (велика сала).

VII - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације могу се добити на телефон број: 066-716-882, контакт особа је Владимир Чордашевић.

 

Најчешћа питања и недоумице наших крајњих купаца.
2
БРОЈ ГРАДОВА
11
БРОЈ ОПШТИНА
1622
БРОЈ ТРАФО СТАНИЦА
110741
БРОЈ КУПАЦА
  1. РЈ БИЈЕЉИНА
  2. РЈ УГЉЕВИК
  3. РЈ ЗВОРНИК
  4. РЈ БРАТУНАЦ
  5. РЈ ВЛАСЕНИЦА

Радна јединица Бијељина покрива територију града Бијељина и општина Пелагићево и Доњи Жабари, a у њеној организационој структури се налазе три пословнице, ПЈ Бијељина, ПЈ Јања и ПЈ Пелагићево, као и рејон Драгаљевац.

РЈ Бијељина, преко својих 518 трафо станица и далековода укупне дужине од око 2.000 km, електричном енергијом снабдијева 49.994 крајња купца.

Радна јединица Угљевик покрива територију општина Угљевик и Лопаре као и мањи дио територије градa Бијељина, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Угљевик и ПЈ Лопаре.

РЈ Угљевик, преко своје 232 трафо станице и далековода укупне дужине од око 1.120 km, електричном енергијом снабдијева 13.975 крајњих купаца.

Радна јединица Зворник покрива територије града Зворник и општине Осмаци, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Зворник и ПЈ Козлук, као и два рејона, Брањево и Осмаци.

РЈ Зворник, преко својих 287 трафо станица и далековода укупне дужине од око 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 22.306 крајњих купаца.

Радна јединица Братунац покрива територију општина Братунац и Сребреница, a у њеној организационој структури се налазе двије пословнице, ПЈ Братунац и ПЈ Сребреница, као и рејон Скелани.

РЈ Братунац, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине од преко 1.000 km, електричном енергијом снабдијева 11.569 крајњих купаца.

Радна јединица Власеница покрива територију општина Власеница, Милићи, Хан Пијесак и Шековићи, a у њеној организационој структури се налази пет пословница, ПЈ Власеница, ПЈ Милићи, ПЈ Хан Пијесак, ПЈ Шековићи и ПЈ Мале хидроелектране.

РЈ Власеница, преко своје 304 трафо станице и далековода укупне дужине око 1.250 km, електричном енергијом снабдијева 12.897 крајњих купаца.

ЗЕДП "ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА" А.Д.

Поуздан снабдјевач електричном енергијом свих категорија купаца.

СЕРТИФИКАТИ